Avís legal

En compliment del que preveu la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, s’informa els usuaris que el titular d’aquesta pàgina web és Frit Ravich, SL, amb NIF B17023995 i amb domicili social a C/ Riudellots (Pg. Ind. Puig Tió), s/n, 17412 – Maçanet de la Selva (Girona). Frit Ravich, SL figura inscrita al Registre Mercantil de Girona, secció 8, tom 387, llibre 131, full GI-7 323. Podeu contactar amb nosaltres mitjançant l’adreça de correu electrònic següent: lopd@fritravich.com.

Aquesta pàgina web conté informació, fotografies, vídeos, dissenys, marques, signes distintius, gràfics, música, imatges, programari i altres materials (en endavant, “el Contingut”) que poden ser objecte de protecció per drets de propietat intel•lectual o industrial. Aquest contingut és propietat de Frit Ravich, SL o de tercers que els n’han atorgat la llicència d’utilització. L’ús de la pàgina web no atribueix a l’usuari cap dret sobre el Contingut. L’usuari d’aquesta pàgina web està d’acord i coneix que Frit Ravich, SL permet accedir al Contingut esmentat, però que aquest Contingut està protegit per les lleis de propietat intel•lectual i industrial (en endavant, “els Drets”), així com que aquests Drets són plenament vàlids i eficaços.

En conseqüència, excepte que Frit Ravich, SL o, si escau, els tercers titulars dels Drets ho autoritzin expressament, l’usuari no pot modificar, transformar, publicar ni transmetre cap dels Continguts de manera parcial ni totalitària. Igualment, no pot dur a terme cap altre acte de comunicació pública, de reproducció, de creació de treballs derivats de la distribució ni explotar de cap manera qualsevol dels Continguts, ja sigui de forma parcial o total.

Frit Ravich, SL pot fer les modificacions tècniques que siguin necessàries per millorar la qualitat, el rendiment, l’eficàcia del sistema i la connexió a xarxes temàtiques o d’Internet.

Política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal

En participar a l’àrea de clients, així com en formular una consulta a través del formulari de la pàgina web “www.fritravich.com” (el “Web”), FRIT RAVICH, S.L. recull les dades personals de cada usuari, el tractament de les quals es regeix per aquesta política de privacitat (“Política de privacitat”).

El responsable del tractament de les dades personals que l’Usuari (en endavant, l’“Interessat”) faciliti, tant en el moment de registrar-se al portal de clients com per formular-hi alguna consulta a través del formulari de contacte i amb posterioritat, és FRIT RAVICH, S.L., amb domicili social a Maçanet de la Selva (17412, Girona), carretera de Riudellots, s/n, Polígon Industrial Puigtió, i proveït de NIF B-17023995.

Les dades personals de l’Interessat seran tractades per a les següents finalitats:

  • Per gestionar el registre dels usuaris a l’àrea de clients del Web i el seu ús per part dels usuaris;
  • Per gestionar les consultes o peticions que es puguin fer a través del formulari de contacte; i
  • Si així ho sol·licita, per remetre-li publicitat a l’Usuari, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes comercialitzats per part de FRIT RAVICH, S.L., propis o de tercers, pertanyents al sector de l’alimentació, que puguin ser de l’interès de l’Usuari.

La base jurídica del tractament és l’execució de la relació contractual entre l’Usuari i FRIT RAVICH en el cas de l’ús de l’àrea de clients, i en el cas de l’ús del formulari de contacte l’interès legítim per poder contestar les seves peticions, el tractament de les dades personals és estrictament necessari per poder utilitzar l’àrea de clients del Web i, si escau, poder resoldre les seves consultes. Pel que fa a l’enviament de comunicacions comercials electròniques, la base jurídica és el consentiment prestat per l’Interessat, que podrà revocar en qualsevol moment sense que això afecti l’accés i utilització del Web per part de l’Usuari.

FRIT RAVICH, S.L. podrà comunicar les dades personals dels interessats quan així se li requereixi per llei o per a la defensa dels seus drets i interessos legítims. De la mateixa manera, FRIT RAVICH es val de terceres empreses per a la prestació de determinats serveis disponibles a través del Web i altres entitats que presten serveis de suport tècnic i informàtic.

FRIT RAVICH, S.L. en cap cas durà a terme transferències internacionals de les seves dades personals a cap país tercer o organització internacional que es trobi fora de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, ni les dades mencionades seran objecte de decisions automatitzades.

FRIT RAVICH, S.L. conserva les dades personals dels interessats mentre l’Usuari tingui aquesta condició o fins que s’hagi donat resposta a les peticions formulades per mitjà de l’espai dedicat a aquest efecte al Web, i les conservarà amb posterioritat a la finalització d’aquestes relacions durant el termini de prescripció de les pertinents accions legals, per tal d’atendre les responsabilitats que se’n puguin derivar. Les dades necessàries per remetre-li comunicacions comercials electròniques seran tractades mentre l’Interessat no revoqui el consentiment que ha prestat i, un cop s’hagi retirat, durant un termini de tres anys per respondre per les responsabilitats que puguin haver-se originat. En tot cas, quan les dades personals no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recollides i mentre no es procedeixi a la seva cancel·lació definitiva, es conservaran de forma bloquejada.

Els interessats tenen dret, en els termes reconeguts per la legislació vigent, a accedir a les seves dades personals, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, demanar que es limiti el tractament de la seva informació personal o oposar-s’hi, així com el dret a obtenir la portabilitat de les seves dades personals i a revocar el consentiment donat en relació amb l’enviament de comunicacions comercials electròniques sense que això afecti la prestació dels serveis oferts a través del Web. Amb aquesta finalitat, podran posar-se en contacte amb FRIT RAVICH mitjançant correu electrònic (lopd@fritravich.com) o bé mitjançant comunicació escrita dirigida a FRIT RAVICH, S.L.: Maçanet de la Selva (17412, Girona), carretera de Riudellots, s/n, Polígon Industrial Puigtió. Així mateix, l’Interessat podrà presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o una altra autoritat competent.

L’Interessat es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació de les dades personals que hagi facilitat. Qualsevol pèrdua o dany causat al Web, a FRIT RAVICH, S.L. o a qualsevol tercer mitjançant la comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta serà responsabilitat única i exclusiva de l’Usuari.